De NATO

 

De NATO..... een criminele organisatie?? Als we naar het statuut van de VN kijken, de gang van zaken in de Veiligheidsraad en het “New Strategic Concept” (nieuw strategisch concept) dan is er weinig ruimte voor enige discussie. Het antwoord is: JA!


derde wereldoorlog
De regels van de Verenigde Naties.

Kijk eens naar het handvest van de Verenigde Naties (VN), het UNO-Charter sinds 1945. Hoofdstuk 1, art 2, sub 4 laat de leidraad zien voor ieder vredelievend individu, organisatie en land. U kunt er in iedere discussie over oorlog en vrede naar verwijzen.

  1. OpsommingstekenAlle leden van de VN is het verboden geweld te gebruiken of daarmee te dreigen naar andere landen.

  2. onze regeringOok is het alle leden verboden om direct of indirect betrokken te raken bij enig intern gewelddadig conflict van een andere lidstaat van de VN

De VN kent een zgn. Veiligheidsraad die conflicten tussen landen beslecht, eventueel met sancties, vliegverbod, Blauwhelmen etc.

Gewelddadig optreden tegen een lidstaat van de VN zonder VN-mandaat is een oorlogsmisdaad.

De veiligheidsraad telt 15 leden waarvan 5 permanent die tevens een vetorecht hebben waarmee (hun) veroordelingen geblokkeerd kunnen worden en daarnaast de grootste wapenexporteurs zijn. We hebben het over:
Opsommingsteken

  1. oorlogsmisdaden joegoslavieChina

  2. list en bedrogRusland

  3. oorlogsmisdaden kosovoImperium USA (NATO-lid)

  4. imperiumGroot Britannië (NATO-lid)

  5. Bratislava ConferenceFrankrijk (NATO-lid)

Het gestelde in Hoofdstuk 1, art 2, sub 4 van het handvest v.d. VN vindt zijn oorsprong in de formuleringen van de aanklachten tegen de Duitse oorlogsmisdadigers tijdens de processen in Neurenberg in 1946. Als we die regels strikt in acht nemen dan kan niet één na-oorlogse Amerikaanse president (m.u.v. Trump) de galg ontlopen. In dat licht gezien hebben ook enige Nederlandse bewindslieden heel wat te verantwoorden.
willy wimmer
x
keizerrijk amerika
(Kok, van Aartsen, de Grave voor hun rol in de Kosovo-crisis, Balkenende en Rutte i.v.m. Afghanistan en Irak)
Op 28 april 1999 tijdens het 50-jarige jubileum van de NATO heeft deze organisatie haar “Nieuwe Strategische Concept” gelanceerd. Deze nieuwe opzet maakt de NATO per definitie een criminele organisatie omdat het zichzelf het recht geeft om ZONDER VN-mandaat soevereine staten aan te vallen. Dit lot kan een soeverein land te wachten staan als men verwacht dat ze b.v. de olie- of grondstoffen-
nieuw strategisch concept
toevoer zou kunnen hinderen of anderszins een geostrategisch belang vertegenwoordigt. Middels de massamedia zal het aan het grote publiek anders verkocht worden. Dan heet het “regime change”, “democratie brengen”, “bevrijden”. Dat imperium USA binnen de NATO een dominante rol speelt is geen geheim. Zij bepaalt waar oorlog of vrede is.
uitbreiding navo
De USA heeft maar liefst 800 (achthonderd) militaire bases buiten hun eigen grondgebied. Ze geeft voor het militaire apparaat meer uit als de rest van de wereld te samen. Wie is hier de agressor?

Dit komt heel duidelijk naar voren in de hieronder weergegeven tekst die een één op één vertaling is van een open brief afkomstig van Willy Wimmer.

Bratislava Conference

De Bratislava conferentie was een militaire bijeenkomst van het Amerikaanse State Department en het American Enterprise Institute (Neo-conservatieven), dat plaatsvond van 28-30 april 2000 te Bratislava. Thema van de conferentie was: "Is Euro-Atlantische integratie nog steeds op schema? Kansen en belemmeringen". De deelnemers waren de minister-presidenten, ministers van Buitenlandse Zaken, de ministers van Defensie en de persoonlijke vertegenwoordiger van de NAVO-opperbevelhebber.

x
Verslag van de Bondsdag afgevaardigden Wimmer

In een open brief van een deelnemer, de Duitse afgevaardigde Willy Wimmer, voormalig vice-voorzitter van de parlementaire commissie van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder, Wimmer vatten de elf belangrijkste adviezen van de organisatoren samen:

x

1. Namens de organisator (US State Department en het American Enterprise Institute) was het nodig om zo snel mogelijk een internationale erkenning van een onafhankelijke staat van Kosovo te realiseren in de kring van bondgenoten.(Dit is in tegenspraak met de Slotakte van Helsinki waarmee een gevaarlijk precedent geschapen is)

x
2. Door de organisatoren werd verklaard dat de Federale Republiek Joegoslavië buiten elke rechtsorde, met name de Slotakte van Helsinki staat. (De USA bepaalt dus...)

3. Het Europese rechtssysteem is een belemmering voor de uitvoering van de NAVO beraadslagingen. Hiervoor is het Amerikaanse rechtssysteem meer geschikt voor toepassing in Europa. (Imperium USA is het land wat boven alle wetten staat.)

4. De oorlog tegen de Federale Republiek Joegoslavië is gevoerd om een ​verkeerde beslissing van generaal Eisenhower tijdens de Tweede Wereldoorlog te corrigeren. Een stationering van Amerikaanse troepen om strategische redenen herstelt deze fout.

x
5. Derhalve hebben de Europese bondgenoten aan de oorlog tegen Joegoslavië deelgenomen om de facto het dilemma te kunnen overwinnen wat het gevolg is van de goedkeuring op 28 april 1999 "Nieuw Strategisch Concept" van de Alliantie en de voorkeur van de Europeanen voor een vorig mandaat van de VN of de OVSE heeft opgeleverd.

6. Laat onverlet de daaropvolgende legalistische interpretatie van de Europeanen, naar het in de geest van de uitgebreidere taak voor de NAVO buiten het verdragsgebied ook een oorlog tegen Joegoslavië een uitzondering is, waarop een ieder, als zijnde een vanzelfsprekend precedent, een beroep kan doen en zal doen.

NATO
7 De thans (men schrijve het jaar 2000) aanstaande uitbreidingen van de NAVO de ruimtelijke situatie tussen de Oostzee en Anatolia dienen te worden gezien als het herstellen van de hoogtijdagen van de Romeinse expansie.

8. Daartoe moet Polen, zowel naar het noorden als naar het zuiden, worden omgeven met democratische staten als buren. Roemenië en Bulgarije stellen de landverbinding met Turkije veilig. En Servië (waarschijnlijk met het oog op het waarborgen van de Amerikaanse militaire aanwezigheid) moet op de lange termijn van de Europese ontwikkelingen worden uitgesloten.

9. Ten noorden van Polen is het belangrijk om de volledige controle over de toegang van St. Petersburg naar de Oostzee te krijgen.

10. In elk proces dient het zelfbeschikkingsrecht voorrang gegeven te worden boven alle andere bepalingen of regels van het volkenrecht. (waarmee de afscheiding van de Krim dus als een juiste zaak moet worden gezien. [voetnoot v.d. vertaler])

11. De bevindingen stuitten niet op bezwaren, nadat de NATO bij de aanval tegen de Federale Republiek Joegoslavië alle internationale regels en vooral alle relevante bepalingen van het internationale recht, overtreden had.


Wimmer becommentarieert zijn indrukken van de conferentie. De Amerikanen lijken, in een globale context en voor het willens en wetens doordrukken van hun doelstellingen, de internationale rechtsorde die is ontwikkeld als gevolg van de twee oorlogen in de vorige eeuw, omver te willen werpen.
x
Macht gaat voor recht. Waar het internationale recht in de weg staat, zal het ter zijde worden geschoven. Toen een soortgelijke ontwikkeling de Volkenbond trof, was de Tweede Wereldoorlog niet ver weg meer. "Een denken dat zo absoluut voor zijn eigen belangen staat mag alleen totalitair worden genoemd".  Wimmer waarschuwt de onbeperkte militaire kracht hoger aan te slaan dan de volkenrechtelijke legitimiteit van hun acties: "Als we niet op het rechtssysteem kunnen terugvallen krijgen we het vuistrecht".
 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
x
xAfghanistan.html

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xnoordpool.html
  
Iranverre-oosten.html
NoordpoolEuropa.html
OekraïneMiddenoosten.html
Agenda BilderbergconferentieOns-europa.html
Oorlogsmotieven USAStilzitten-en-nietsdoen.html
  
Van handelsoorlog naar  WO3Geo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
xBilderbergconferentie.html
xOorlogsmotieven.html
xHandelsoorlog.html

xcomplotdenkers.html
Heartland Theoryfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Nine Eleven 9/11http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
NATOLektuur.html
AfghanistanContact.html
 
 
Baltische staten3de_Wereldoorlog.html
Turkije KoerdistanHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
“Moslim-geweld”
xAfghanistan.html

Irakbaltische-staten.html
Syriëturkije.html
Europaindia-pakistan.html
Aziëmoslimgeweld.html
Nigerianoordpool.html
  
Iranverre-oosten.html
NoordpoolEuropa.html
OekraïneMiddenoosten.html
Agenda BilderbergconferentieOns-europa.html
Oorlogsmotieven USAStilzitten-en-nietsdoen.html
  
Van handelsoorlog naar  WO3Geo-politieke-strategie.html
YoutubeOekraine-mh17.html
LinksBilderbergconferentie.html
LectuurOorlogsmotieven.html
ContactHandelsoorlog.html

De Complotdenkercomplotdenkers.html
Youtubefile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Linkshttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
LectuurLektuur.html
ContactContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers